Verklaring Inzake Cookies en Voorkeursinstellingen

Wat zijn cookies?

Bij het gebruik van Werkspot.nl kan door Werkspot.nl en/of door derden informatie over je gebruik van Werkspot.nl worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van de pagina’s van een website wordt opgeslagen door je browser op de harde schijf van je computer. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Wat wordt er van me bijgehouden?

Worden hiermee ook persoonsgegevens opgeslagen? Nee. Je naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en andere persoonsgegevens worden hiermee niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag onthouden.

Waarom worden cookies gebruikt?

1. Functionele doeleinden

Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het inloggen, reageren, opdrachten plaatsen. Daarnaast helpen ze ook om het navigeren en reageren op de websites van Werkspot.nl eenvoudiger maken of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Werkspot.nl te onthouden.

Bijvoorbeeld, je hebt ingelogd op Werkspot.nl en de volgende keer dat je weer Werkspot.nl bezoekt, hoef je niet nog een keer in te loggen.

2. Analytische doeleinden

Om meer te weten te komen over het gebruik van Werkspot.nl. Dit is van groot belang voor het goed laten werken van Werkspot.nl, maar ook er zijn ook cookies waarvan je als bezoeker niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics. Door anonieme input van bezoekers krijgen wij een beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

Bijvoorbeeld, we kunnen in de statistieken terugzien dat een grote groep bezoekers Werkspot.nl bezoekt vanaf een mobiel apparaat. Dat is voor ons een signaal om de website voor mobiele apparaten beter beschikbaar te maken.

3. Commerciële doeleinden

Om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan je zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt.

Bijvoorbeeld, er wordt een advertentie op de homepage getoond, dan zal deze advertentie niet vaker dan 3 keer getoond worden aan je, omdat we weten dat je de advertentie al 3 keer eerder aan je getoond is.

Cookies uitzetten

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies Werkspot.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op Werkspot.nl gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Analytics

Via analytic cookies worden op Werkspot.nl anonieme gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social & Advertenties

Facebook, Google en Microsoft kunnen ook cookies plaatsen op Werkspot.nl om te meten of de advertenties die op hun diensten getoond worden effectief zijn. Hierdoor is het mogelijk dat je gerichte advertenties te zien krijgt. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Werkspot B.V. Herengracht 469 1017 BS Amsterdam, Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@werkspot.nl

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam; land; verschillende Gegevenstypes; telefoonnummer; apparaatgegevens; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); Btw-nummer; naam bedrijf; adres; Postcode; werkveld; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven. Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar. Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses, Contacten beheren en berichten verzenden, Weergave van content van externe platforms, Tagbeheer, Bewaking van de infrastructuur, Adverteren, Registratie en verificatie, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen), Heatmaps en registratie van sessies, Contact met de Gebruiker, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Verwerking van betalingen, Content-opmerkingen, Beheer van de Gebruikersdatabase, Ondersteunings- en contactverzoeken beheren en Beheren van gegevensverzameling en online enquêtes.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren

  Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker. Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven. Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Cookies of andere Identificaties om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten. Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

  Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

  Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

  Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook.

  Deze Applicatie kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan dit aanpassen in de Instellingen voor advertenties op Facebook.

  Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Google Adsense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze Applicatie volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

  Microsoft Advertising is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook, Inc.)

  Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze Applicatie of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook. Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

  Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads (Google Ireland Limited)

  Vergelijkbare doelgroepen is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die remarketinggegevens van Google Ads gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op de remarketinglijst staan vanwege hun eerdere gebruik van deze Applicatie. Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

  Gebruikers die niet willen worden opgenomen in vergelijkbare doelgroepen kunnen dit uitschakelen en het gebruik van advertentie-cookies uitschakelen in: Advertentie-instellingen van Google.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  User ID-uitbreiding voor Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics op deze Applicatie maakt gebruik van een functie die User ID wordt genoemd. Met deze instelling kunnen Gebruikers nauwkeuriger worden gevolgd, door de Gebruiker met hetzelfde id te koppelen aan verschillende sessies en apparaten. De functie is zo opgezet dat Google een persoon niet individueel kan herkennen of permanent een bepaald apparaat kan herkennen. Met de User ID-extensie kunnen Gegevens vanuit Google Analytics worden gekoppeld aan andere Gegevens over de Gebruiker die zijn verzameld door deze Applicatie. Met de onderstaande opt-outkoppeling meldt u zich alleen af voor het apparaat waarop u werkt, en wordt u niet afgemeld van onafhankelijk uitgevoerd bijhouden van door u bezochte websites door de Eigenaar. Neem contact met de Eigenaar op via het in dit privacybeleid aangegeven e-mailadres om ook bezwaar te maken tegen de bovengenoemde tracering.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

  De conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Applicatie. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  Google Ads conversietracking (Google Ireland Limited)

  De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Applicatie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Beheer van de Gebruikersdatabase

  Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Applicatie, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren. Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Applicatie zijn uitgevoerd.

  Salesforce Sales Cloud (Salesforce.com, inc.)

  Salesforce Sales Cloud is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door salesforce.com, inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Beheren van gegevensverzameling en online enquêtes

  Met dit type dienst kan deze Applicatie de opzet, uitvoering, beheer, verspreiding en analyse van online formulieren en enquêtes beheren om de gegevens van Gebruikers die reageren te verzamelen, op te slaan en opnieuw te gebruiken. De verzamelde persoonsgegevens zijn afhankelijk van de gevraagde en door de Gebruikers verstrekte informatie op het betreffende webformulier.

  Deze diensten kunnen worden geïntegreerd met een breed scala diensten van derden waarmee de Eigenaar vervolgstappen kan zetten met de verwerkte gegevens, bijvoorbeeld het beheer van contacten, het verzenden van berichten, analyses, advertenties en betalingsverwerking.

  SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC)

  SurveyMonkey biedt een enquête-opbouwfunctie en dataverzamelingsplatform verstrekt door SurveyMonkey Europe UC.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; voornaam.

  Verwerkingslocatie: Europese Unie – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  www.getfeedback.com

  https://www.getfeedback.com/privacy

 • Bewaking van de infrastructuur

  Met dit soort diensten kan deze Applicatie het gebruik en gedrag van de componenten ervan bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het opsporen en verhelpen van storingen te verbeteren. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten, die de functie hebben om de activiteiten van deze Applicatie te filteren worden geïmplementeerd.

 • >Contact met de Gebruiker

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Applicatie)

  Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Applicatie of na het doen van een aankoop.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; land; voornaam.

  Contactformulier (deze Applicatie)

  Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam; adres; Btw-nummer; e-mailadres; naam bedrijf; Postcode; verschillende Gegevenstypes; voornaam; werkveld.

 • Contacten beheren en berichten verzenden

  Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

  Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

  Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; land; verschillende Gegevenstypes; voornaam.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Content-opmerkingen

  Met diensten voor opmerkingen over content kunnen Gebruikers opmerkingen maken en publiceren over de content van deze Applicatie. Afhankelijk van de door de Eigenaar gekozen instellingen kunnen Gebruikers ook anoniem hun opmerkingen plaatsen. Als onder de door de Gebruiker verstrekte Gegevens een e-mailadres is, kan dit worden gebruikt om kennisgevingen over opmerkingen over dezelfde content te versturen. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen. Als een door derden uitgevoerde dienst voor opmerkingen over content is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst voor opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst voor opmerkingen over content niet gebruiken.

  Temper

  https://www.temper.io/eu_privacy

 • Heatmaps en registratie van sessies

  Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

  Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

  Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

  Inspectlet (Inspectlet Inc.)

  Inspectlet is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Inspectlet Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Applicatie. De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken. We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Applicatie verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

  Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

  De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

  Met dit soort diensten kan deze Applicatie ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere wijze worden ontvangen, zoals het contactformulier. De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verschafte informatie en het gebruikte communicatiemiddel (b.v. een e-mailadres).

  Salesforce Service Cloud (Salesforce.com, inc.)

  Salesforce Service Cloud is een dienst voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door salesforce.com, inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Registratie en verificatie

  Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Applicatie ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten. Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden. Bepaalde van de onderstaande diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor doelgroepgerichte advertenties en profilering; lees de beschrijving van elke dienst voor meer informatie hierover.

  Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

  Facebook Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. verbonden aan het sociale netwerk Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Cookies en andere Identificaties. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren. Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen. Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

  Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

  Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Facebook, Inc.)

  Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Remarketing met Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en het Doubleclick Cookie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Remarketing in Google Ads (Google Ireland Limited)

  Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

  Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Tagbeheer

  Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Applicatie. Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

  Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

  Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

  Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van deze Applicatie.

  Google Optimize (Google Ireland Limited)

  Google Optimize is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google").

  Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Verwerking van betalingen

  Tenzij anderszins wordt aangegeven, verwerkt deze Applicatie betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe leveranciers van betalingsdiensten. Over het algemeen en tenzij anders vermeld, worden Gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan deze leveranciers van betalingsdiensten te verstrekken. Deze Applicatie is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van deze informatie; in plaats daarvan ontvangt deze uitsluitend een kennisgeving van de betreffende leverancier van betalingsdiensten of de betaling met succes is voltooid.

  Mollie

  https://www.mollie.com/nl/privacy

 • Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Fonts (Google Ireland Limited)

  Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  YouTube video widget (Google Ireland Limited)

  YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden. Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridischkader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 10 december 2019