Algemene voorwaarden

Voor Vakmensen

Ten aanzien van de dienstverlening van Werkspot gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Werkspot aanvaardt de Vakman aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1.     Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Vakman om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.     Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4.     Credit: een door Werkspot aan de Vakman ter beschikking gesteld tegoed dat gebruikt kan worden voor het betalen van de Leadprijs.

1.5.     Dienst: de dienstverlening die door Werkspot wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.6.     Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Vakmensen.

1.7.     Lead: de mogelijkheid om op basis van de geplaatste Advertentie contact op te nemen met de Opdrachtgever.

1.8.     Leadprijs: de door de Vakman verschuldigde vergoeding voor het verkrijgen van de Lead.

1.9.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor (klus)werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van (klus)werkzaamheden aan een Vakman met gebruikmaking van het Platform.

1.10.    Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en elke andere overeenkomst tussen Werkspot en Vakman, inclusief maar niet gelimiteerd tot abonnementen en pakketten.

1.11.    Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en de projecten van de Vakman. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Werkspot gewijzigd worden.

1.12.    Platform: het door Werkspot via de website www.werkspot.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Vakmensen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.13.    Reactie: iedere reactie van de Vakman op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.14.    Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Vakman wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.15.    Werkspot: de besloten vennootschap Werkspot BV, gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan de (1017 BS) Herengracht 469 te Amsterdam, KvK nummer: 18079951.

Artikel 2.    Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Werkspot en de Vakman.

2.2.     Werkspot is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Werkspot zal deze wijzigingen ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden op een duurzame gegevensdrager communiceren aan de Vakman. Indien de Vakman met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Vakman de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Werkspot en de Vakman zijn overeengekomen.

2.4.     Werkspot wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Vakman van de hand.

2.5.     Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Vakman en Werkspot, wordt de Vakman geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6.     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Werkspot zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst

3.1.     Overeenkomsten kunnen, naar keuze van partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Werkspot beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2.     Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Vakman niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4.    Dienstverlening

4.1.     Werkspot biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Vakmensen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Werkspot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2.     Werkspot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen. Werkspot zal zich inspannen deze wijziging of beëindiging tijdig aan te kondigen.

4.3.     Werkspot heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Werkspot draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Werkspot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Vakmensen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Werkspot stelt.

4.4.    Werkspot biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet- inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Werkspot niet:

(a)  dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

(b)  dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

(c)  dat derden niet het Platform en/of de systemen van Werkspot onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5.    Onderhoud

5.1.     Werkspot is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Werkspot ontstaat. Werkspot is niet verplicht om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1.     Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van kluswerkzaamheden, zullen zich als Vakman registreren op het Platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

6.2.     De Vakman garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Vakman:

(a)  dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;

(b)  dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

(c)  dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving stand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Vakman werkzaam in is;

(d)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Vakmensen die Werkspot stelt en die Werkspot van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Vakman communiceert. Werkspot zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Vakman communiceren en de Vakman een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en

(e)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment gelden de huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd https://www.werkspot.nl/kwaliteitseisen. De huisregels kunnen door Werkspot van tijd tot tijd worden aangepast.

6.3.     Vakman zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden voor een Opdrachtgever. Vakman zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.

6.4.     Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Vakman toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Vakman is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal hieronder (in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden) beschreven factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

6.5.     De factoren waarvan de positionering van een Vakman afhankelijk is, zijn (in volgorde van meest zwaarwegend naar minst zwaarwegend): of de Vakman ingeschreven is voor de categorie waarin op de Advertentie geplaatst is; wat de locatie van de Vakman is ten opzichte van de locatie van de Opdrachtgever; de recente activiteit van de Vakman. De positionering van een Vakman kan niet worden beïnvloed door betaalde directe of indirecte beloning.

6.6.     De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

(a)  materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

(b)  materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

(c)  materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Werkspot of derden worden geschonden;

(d)  materiaal dat naar de mening van Werkspot in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

(e)  materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

(f)  een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

(g)  materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

(h)  materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

6.7.     Vakman zal niet trachten de betaling van de Leadprijs aan Werkspot te omzeilen, bijvoorbeeld door contactgegevens te publiceren op plekken in het Platform die daar niet voor bestemd zijn.

6.8.     Werkspot behoudt zich het recht voor de door de Vakman opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Werkspot behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Vakman op schadevergoeding.

6.9.     Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. Werkspot is bij Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. Werkspot kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmensen om die werkzaamheden uit te voeren. Vakman vrijwaart Werkspot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.10.    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Vakman worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.11.    Indien de Vakman in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Werkspot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Vakman te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7.    Reviews

7.1.     Een Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Vakman met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.2.     De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. Werkspot heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Werkspot is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

7.3.     Werkspot is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.4.     Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a)  een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

(b)  een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Vakman;

(c)  een review mag geen links en/of scripts bevatten; en

(d)  een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Vakman van wie de Opdrachtgever een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8.    Privacy

8.1.     Werkspot verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2.     Werkspot gaat zorgvuldig met persoonlijke data om en heeft meerdere technische en organisatorische maatregelen genomen om het risico ten aanzien van data misbruik, ongeoorloofd toegang en aanpassingen te minimaliseren. Werkspot verzamelt alleen de essentiële data die zij nodig heeft om de juiste dienstverlening te kunnen bieden. Werkspot gebruikt sterke encryptie methodes, organisatorische rollen en permissies voor de toegang tot data, en organiseert uitgebreide beveiligingsbewustzijn trainingsprogramma’s voor haar medewerkers.

8.3.     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Werkspot, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 9.    Account en informatieverstrekking door de Vakman

9.1.     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Werkspot dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

9.2.     Werkspot kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Vakman. De Vakman zal deze informatie op eerste verzoek aan Werkspot verstrekken. Verstrekt de Vakman de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Werkspot, dan heeft Werkspot het recht om het Account te blokkeren totdat de gevraagde informatie verstrekt is.

9.3.     Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Werkspot de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Vakman kan pas Reacties plaatsen met het Account als Werkspot vastgesteld heeft dat de Vakman voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

9.4.     Werkspot is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Advertentie, opdracht, review, of andere informatie door de Vakman te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. De volgende redenen worden aangemerkt als gegronde redenen: (i) de Vakman voldoet niet aan de kwaliteitscriteria van Werkspot toegelicht in https://www.werkspot.nl/kwaliteitseisen, (ii) het bestaan van een vermoeden dat de Vakman in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, (iii) de Vakman heeft eerder misbruik van het Platform gemaakt, (iv) de Vakman heeft negatieve beoordelingen en/of klachten van Opdrachtgevers ontvangen en het blokkeren is noodzakelijk om de belangen van de andere Gebruikers te beschermen, (v) de Vakman heeft niet langer de juiste kwalificaties om te reageren op Advertenties, (vi) de Vakman heeft een onbetaalde factuur, (vii) de Vakman veroorzaakt substantiële schade aan Opdrachtgevers, (viii) enige andere niet nader gespecificeerde reden die door Werkspot op moment van beoordeling als belangrijk wordt geacht.

9.5.     Indien Werkspot besluit over te gaan tot een beperking of opschorting van de Dienst aan een Vakman, verstrekt Werkspot de betrokken Vakman op voorhand of op het moment dat de beperking of opschorting ingaat een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager. Indien Werkspot besluit de verstrekking van de Dienst aan een Vakman in zijn geheel te beëindigen, is het bepaalde in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Vakman heeft de mogelijkheid om verduidelijking te krijgen bij de feiten die tot de hiervoor bedoelde besluiten hebben geleid en de hiervoor bedoelde besluiten aan te vechten via het interne klachtenafhandelingssysteem.

9.6.     Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Vakman verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Vakman mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Vakman is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Werkspot voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

9.7.     Werkspot is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10.    Intellectuele eigendomsrechten

10.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Werkspot en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2.     Het is de Vakman niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Werkspot, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Vakman niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkspot, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3.     De Vakman garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Vakman vrijwaart Werkspot volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11.    Uitsluiting

11.1.     Werkspot behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Vakman uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a)  de Vakman op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b)  de Vakman inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c)  Werkspot een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Vakman zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

(d)  de Vakman een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;

(e)  de Vakman een review plaatst over een opdracht die door de Vakman zelf is uitgevoerd of indien de Vakman zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform;

(f)  de Vakman via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Vakmensen voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;

(g)  de Vakman in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

(h)  de Vakman de betaling van de Leadprijs op enige wijze tracht te omzeilen;

(i)  een geldige reden zoals genoemd in Artikel 9.4 met deze Algemene Voorwaarden;

(j)  de Vakman medewerkers van Werkspot of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

11.2.     Werkspot zal de Vakman het besluit tot het beëindigen van de Dienst ten minste 30 dagen voordat de beëindiging ingaat verstrekken op een duurzame gegevensdrager. Daarbij zullen de toepasselijke reden uit Artikel 11.1 worden vermeld, alsmede de specifieke feiten en omstandigheden, met inbegrip van de inhoud van meldingen van derden, die tot het besluit hebben geleid. De Vakman zal na beëindiging van de Dienst geen technische en/of contractuele toegang meer hebben tot de door de Vakman verstrekte of gegenereerde informatie.

11.3.     De in Artikel 11.2 bedoelde opzegtermijn is niet van toepassing indien Werkspot:

(a)  onderworpen is aan een wettelijke of regelgevende verplichting om de verstrekking van het geheel van de Dienst te beëindigen op een manier die Werkspot niet de mogelijkheid biedt deze opzegtermijn in acht te nemen;

(b)  het recht van beëindiging om dwingende reden op grond van met het recht van de Europese Unie conforme nationale wetgevingsbepalingen uitoefent; of

(c)  kan aantonen dat de Vakman herhaaldelijk de toepasselijke voorwaarden heeft geschonden, wat heeft geleid tot beëindiging van de levering van het geheel van de betrokken Diensten.

11.4.     Indien de in Artikel 11.2 bedoelde opzegtermijn niet van toepassing is, verstrekt Werkspot de betrokken Vakman onverwijld een motivering van het besluit op een duurzame gegevensdra

Artikel 12.    Overmacht

12.1.     Werkspot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Werkspot gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid Werkspot

13.1.     Werkspot is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Vakman lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Vakman redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Werkspot te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Werkspot wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2.     De totale aansprakelijkheid van Werkspot bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die Vakman aan Werkspot voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 500 (vijfhonderd) euro.

13.3.     Iedere aansprakelijkheid van Werkspot voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Werkspot niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Vakman die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

13.4.     Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Werkspot die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van Werkspot of haar senior management.

Artikel 14.    Verwijzingen

14.1.     Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Werkspot heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15.    Beveiliging en meldingen van inbreuk

15.1.     Werkspot spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Werkspot legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

15.2.     Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens. Indien een Vakman van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Werkspot melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Vakman op te geven gegevens zal Werkspot de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Werkspot voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Vakman zal Werkspot op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Werkspot worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Vakman Werkspot voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Werkspot lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16.    Intern klachtenafhandelingssysteem

16.1.     Werkspot heeft een intern systeem voor het afhandelen van de klachten van Vakmensen. Ten opzichte van Vakmensen die diensten aanbieden aan consumenten voldoet dit interne klachtenafhandelingssysteem aan de onderstaande bepalingen van Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

16.2.     Het interne klachtenafhandelingssysteem zorgt voor de afhandeling van de ingediende klachten binnen een redelijke termijn. Vakmensen krijgen eenvoudig en kosteloos toegang tot dit systeem door gebruik te maken van het klachtenformulier dat via het Platform beschikbaar is gesteld.

16.3.     Vakmensen kunnen klachten via het interne klachtenafhandelingssysteem rechtstreeks indienen bij Werkspot met betrekking tot elk van de volgende kwesties:

(a)  vermeende niet-naleving door Werkspot van de in Verordening (EU) 2019/1150 (de ‘platform-to-business verordening’) vastgestelde verplichtingen, waarbij de niet-naleving gevolgen heeft voor de Vakman die de klacht indient (de klager);

(b)  technologische kwesties die rechtstreeks verband houden met de verstrekking van de Diensten en die gevolgen hebben voor de klager; en

(c)  maatregelen die door Werkspot zijn getroffen, dan wel gedrag van Werkspot, die rechtstreeks verband houden met de verstrekking van de Diensten en die gevolgen hebben voor de klager.

16.4.     In het kader van het interne klachtenafhandelingssysteem:

(a)  neemt Werkspot ingediende klachten terdege in overweging en geeft Werkspot er zo nodig gevolg aan teneinde de opgeworpen kwestie adequaat aan te pakken;

(b)  verwerkt Werkspot klachten vlot en doeltreffend en houdt Werkspot daarbij rekening met het belang en de complexiteit van de opgeworpen kwestie; en

(c)  stelt Werkspot de klager individueel en in begrijpelijke taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces.

16.5.     Ter bemiddeling van geschillen tussen Werkspot en Vakmensen die diensten aanbieden aan consumenten, naar aanleiding van de verstrekking van de Dienst, waaronder klachten die niet konden worden opgelost door middel van het interne klachtenafhandelingssysteem, Vakmensen kunnen verzoeken om een geschil met Werkspot op te lossen door middel van bemiddeling. Het geschil kan door beide partijen worden doorverwezen naar het Centrum voor effectieve geschillenbeslechting (CEDR), waar een bemiddelaar zal worden aangewezen

Artikel 17.    Duur en beëindiging Overeenkomsten voor onbepaalde duur

17.1.     Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen Werkspot en Vakman wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

17.2.     De Overeenkomst kan door de Vakman op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@werkspot.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Account’. Indien Werkspot een opzeg proces ter beschikking stelt via het Account, kan opzegging tevens via die weg plaatsvinden.

17.3.     Werkspot heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Werkspot zal de opzegging via het Account of per e-mail communiceren.

17.4.     Indien de Vakman in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Werkspot het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

17.5.     De beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Vakman niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Werkspot.

Artikel 18.    Duur en beëindiging Overeenkomsten voor bepaalde duur

18.1.     Indien de Overeenkomst is aangegaan voor 1 april 2018 en deze niet tussentijds beëindigd is en partijen in plaats daarvan een Overeenkomst voor onbepaalde duur hebben gesloten, dan geldt in plaats van Artikel 17 hiervoor het bepaalde in dit Artikel 18.

18.2.     De Overeenkomst tussen Werkspot en de Vakman wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de initiële periode en iedere daarop volgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij Werkspot ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Vakman de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 3 van dit Artikel 18. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

18.3.     De Overeenkomst kan door de Vakman, als deze is ingelogd via "Mijn Account", online worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd. De Vakman moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces op http://www.werkspot.nl/vakman/account. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen. De opzegging dient uiterlijk op de laatste dag van de dan geldende looptijd door Werkspot ontvangen te zijn. Wordt de opzegging later ontvangen, dan wordt de duur van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar.

18.4.     Indien de Vakman in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft Werkspot het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Vakman niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Werkspot.

Artikel 19.    Tarieven en vergoedingen

19.1.     De hoogte van de Leadprijs is afhankelijk van de inhoud van de gevraagde kluswerkzaamheden en de wijze waarop de Reactie wordt verzonden en kan van tijd tot tijd wijzigen. De hoogte van de Leadprijs wordt aan de Vakman gecommuniceerd voordat hij via het Platform een Reactie verstuurt die een Leadprijs kan opleveren. Door een Reactie te verzenden stemt de Vakman ermee in om de gecommuniceerde Leadprijs te betalen indien hij een Lead ontvangt naar aanleiding van de Reactie.

19.2.     Werkspot hanteert een restitutiebeleid, waaronder de Vakman onder omstandigheden een restitutie kan aanvragen van de Leadprijs (een "Restitutie"). De Restitutie wordt uitgekeerd in de vorm van een tegoed ter hoogte van de Leadprijs, welke (uitsluitend) gebruikt kan worden op het Platform. Een Restitutie wordt enkel toegekend onder de omstandigheden die omschreven zijn in het restitutiebeleid en Werkspot bepaalt geheel naar eigen inzicht of daar in een concreet geval sprake is. Voorwaarde voor het verkrijgen van een Restitutie is dat de Vakman de aanvraag tot Restitutie niet later doet dan 1(een) maand na de datum waarop de Vakman de Lead heeft ontvangen. De Restitutie wordt bijgeschreven in het Account van de Vakman.

19.3.     Werkspot kan, maar is onder geen enkele omstandigheid verplicht om, aan de Vakman Credits ter beschikking stellen.

19.4.     Restituties en Credits kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de betaling van de Leadprijs voor nieuwe opdrachten op het Platform. Restituties en Credits zijn geldig voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij het einde van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, komen alle Restituties en Credits te vervallen. Restituties en Credits worden niet in geld uitgekeerd.

19.5.     Alle door Werkspot vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

19.6.     Indien er sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is de Vakman naast de Leadprijs de overeengekomen maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd. De periodiek aan Werkspot verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.7.     Werkspot is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Vakman niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Werkspot volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Leadprijs. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door Werkspot gewijzigd worden.

19.8.     Werkspot is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet.

Artikel 20.    Betaling

20.1.     Indien de vervaldatum niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst met de Vakman, zal de Lead Prijs door Werkspot in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de Vakman de Lead heeft ontvangen, of eerder, als de Vakman de kredietlimiet op zijn Account heeft overschreden. Werkspot zal in de Account van de Vakman een overzicht geven van de verschuldigde Lead Prijzen en de beschikbare Restituties en Credits. De Leadprijs zal onmiddellijk in rekening worden gebracht wanneer de factuur beschikbaar komt.

20.2.     Indien de Vakman zijn bankgegevens aan Werkspot heeft verstrekt, machtigt hij Werkspot om de voor het gebruik van onze Diensten verschuldigde vergoeding via automatische incasso te incasseren. Indien Werkspot op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan ook op die wijze worden betaald. De verschuldigde bedragen worden onmiddellijk in rekening gebracht. Bij stornering, bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo, is Werkspot gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

20.3.     In geval van een mislukte incasso via de door de Vakman verstrekte rekeninggegevens, of in geval van voortijdige intrekking van de incassomachtiging zonder dat er een andere incassomethode is verstrekt, of in het algemeen in geval van niet-betaling van de verschuldigde vergoeding, heeft Werkspot het recht om toegang van de Vakman tot zijn Account te blokkeren totdat de verschuldigde vergoeding volledig is betaald. Werkspot informeert de Vakman over de voorgenomen blokkering op een duurzame gegevensdrager met opgave van redenen op het moment dat de blokkering van kracht wordt. Het staat de Vakman vrij de feiten en omstandigheden van de blokkering op te helderen in het kader van de interne klachtenprocedure zoals vermeld in artikel 16. Werkspot heft de blokkering onmiddellijk op na ontvangst van het achterstallige bedrag. De Vakman moet Werkspot de kosten van een retourbrief vergoeden. In geval van wanbetaling heeft Werkspot het recht om aanmaningen per e-mail en SMS te sturen, en op openstaande bedragen worden de wettelijke handelsrentes toegepast.

20.4.     Indien de Vakman na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Werkspot de vordering ter incasso uit handen geven. De Vakman is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

20.5.     Alle betalingen door de Vakman aan Werkspot worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Werkspot, ongeacht enige andere aanduiding door de Vakman.

20.6.     Enig beroep door de Vakman op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 21.    Geschillen

21.1.     Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Werkspot en Vakman, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

21.2.     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Amsterdam, 24-04-2023

Voor Opdrachtgevers

Ten aanzien van de dienstverlening van Werkspot gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Werkspot aanvaardt de Opdrachtgever aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1.     Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Opdrachtgever om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.     Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4.     Dienst(en): de dienstverlening die door Werkspot wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.5.     Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruikmaakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Vakmensen.

1.6.     Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht voor (klus)werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van (klus)werkzaamheden aan een Vakman, met gebruikmaking van het Platform.

1.7.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen Werkspot en de Opdrachtgever met betrekking tot de Dienst waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.8.     Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en de projecten van de Vakman. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Werkspot gewijzigd worden.

1.9.     Platform: het door Werkspot via de website www.werkspot.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Vakmensen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.10.     Reactie: iedere reactie van de Vakman op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.11.     Vakman: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.

1.12.     Werkspot: de besloten vennootschap Werkspot BV, gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan de (1017 BS) Herengracht 469 te Amsterdam, KvK nummer: 18079951.

Artikel 2.    Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Werkspot en de Opdrachtgever.

2.2.     Op de Diensten die door Werkspot aan Vakmensen worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Werkspot voor Vakmensen” van toepassing.

2.3.     Werkspot is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen, met dien verstande dat:

(a)  indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, Werkspot deze tenminste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden aan de Opdrachtgever zal communiceren; en

(b)  de Opdrachtgever tot het moment dat de wijzigingen in werking treden zijn Account kan verwijderen en de Overeenkomst op kan zeggen indien de Opdrachtgever niet met de wijzigingen akkoord wenst te gaan.

2.4.     Blijft de Opdrachtgever het Platform en de Dienst na het einde van de Overeenkomst gebruiken, dan stemt hij daarmee in met de toepasselijkheid van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.

2.5.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Werkspot en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.6.     Werkspot wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.7.     Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Werkspot, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.

2.8.     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Werkspot zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Totstandkoming overeenkomst en inhoud Dienstverlening

3.1.     De Overeenkomst voor het gebruik van de Dienst komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich registreert via het Platform en er door Werkspot een Account wordt aangemaakt.

3.2.     Werkspot biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Vakmensen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Werkspot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

3.3.     Werkspot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen wegens een (relevante) wijziging in de toepasselijke wet- en/of regelgeving, een wijziging in de marktomstandigheden, en/of verandering van bedrijfsrichting. Dergelijke wijzigingen zullen worden aangebracht zonder extra kosten voor de Opdrachtgever en Werkspot zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van tevoren op een duurzame gegevensdrager in kennis stellen van de kenmerken en het tijdstip van de wijziging. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van de informatie te ontbinden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de (inhoud van de) Dienst wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie.

3.4.     Zowel de Opdrachtgever als Werkspot is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Werkspot zal zich inspannen om een beëindiging van de Dienst tijdig en uiterlijk 30 dagen voor het beëindigen van de Dienst aan te kondigen. Indien het in de gegeven omstandigheden ten opzichte van consumenten onredelijk is als Werkspot de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzegt, zal Werkspot ten opzichte van hen, behalve in geval van gewichtige redenen, een redelijke opzegtermijn in acht nemen.

3.5.     Werkspot heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Werkspot draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers (met dien verstande dat dit beding Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt). Evenmin draagt Werkspot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Vakmensen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Werkspot stelt.

3.6.     Niettegenstaande eventueel bestaande wettelijke aansprakelijkheden ten opzichte van consumenten, kan Werkspot niet garanderen dat:

(a) alle informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

(b) het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat

(c) derden niet het Platform en/of de systemen van Werkspot onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4.    Onderhoud en onderbreking van de Dienst

4.1.     Werkspot is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Werkspot ontstaat (met dien verstande dat dit beding Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt). Werkspot is niet gehouden om Gebruikers over een dergelijke onderbreking van de Dienst (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 5.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1.     De Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.

5.2.     Opdrachtgever zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het publiceren van een opdracht en het (mogelijk) laten uitvoeren van kluswerkzaamheden door een Vakman. Opdrachtgever zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Gebruikers.

5.3.     Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, reviews en andere berichten geeft de Opdrachtgever toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert de Opdrachtgever tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Opdrachtgever is ermee bekend dat de positionering van zijn Advertentie, reviews en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

5.4.     De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Werkspot niet zal schaden. Deze bepaling bevrijdt Werkspot echter niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ten opzichte van consumenten en verplicht consumenten niet om schade die Werkspot of een persoon of zaak waarvoor Werkspot aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot Werkspot voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn.

5.5.     De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

(a) materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

(b) materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom of de gezondheid van anderen;

(c) materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Werkspot of derden worden geschonden;

(d) materiaal dat naar de mening van Werkspot in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

(e) materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

(f) een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

(g) materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

(h) materiaal dat in strijd is met artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

5.6.     Werkspot behoudt zich het recht voor de door de Opdrachtgever opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Werkspot behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe slechts verplicht indien en voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving zulks bepaalt – om Advertenties en reviews en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding (met dien verstande dat dit beding Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt).

5.7.     Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. Werkspot is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. Werkspot kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmensen om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever vrijwaart Werkspot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken (met dien verstande dat dit beding: (i) Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die Werkspot of een persoon of zaak waarvoor Werkspot aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot Werkspot voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).

5.8.     Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Opdrachtgever worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.9.     Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Werkspot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen (met dien verstande dat op basis van dit beding geen onevenredig hoge boete aan consumenten zal worden opgelegd indien de consument zijn verbintenissen niet nakomt).

5.10.     Het is niet toegestaan op een Advertentie of andere berichten op het Platform te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma's.

Artikel 6.    Reviews

6.1.     Een Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Vakman met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

6.2.     De inhoud van een review wordt bepaald door een Opdrachtgever en Werkspot heeft daar in beginsel geen invloed op. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat reviews over een Vakman geen garantie geven over de kwaliteit van een Vakman en de door hem te verrichten werkzaamheden. Werkspot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Werkspot is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat een Opdrachtgever vertrouwt op een op het Platform gepubliceerde review of die op enige andere wijze voortvloeit uit een review (met dien verstande dat dit beding Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt).

6.3.     Werkspot is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen of aan te passen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

6.4.     Een review dient, naast het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten van een Vakman of een andere Gebruiker of natuurlijke persoon;

(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten;

(d) een review mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten; en

(e) een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Vakman van wie de Opdrachtgever een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

6.5.     Werkspot voert een aantal stappen uit om te zorgen dat reviews geplaatst worden door Opdrachtgevers die de opdracht (gedeeltelijk) hebben laten uitvoeren door de betreffende Vakman. Om een review te plaatsen, moeten Opdrachtgevers een Advertentie geplaatst hebben, en de Vakman op het Platform hebben aangemerkt als degene die de opdracht heeft aangenomen en/of (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd. Indien een Review een opdracht betreft die uitgevoerd is voordat de Vakman onderdeel uitmaakte van het Platform, dan moeten Opdrachtgevers een geldige factuur tonen als bewijs dat de opdracht echt is uitgevoerd. Werkspot staat geen betaalde of gesponsorde reviews toe, en alle Reviews zijn daardoor vrijwillig geplaatst, zonder beloning of betaling. Werkspot publiceert alle geplaatste geldige Reviews, niet alleen de positieve.

Artikel 7.    Privacy

7.1.     Werkspot verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7.2.     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Werkspot, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 8.    Account en informatieverstrekking door de Opdrachtgever

8.1.     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Werkspot dient Opdrachtgever een Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

8.2.     Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Werkspot dit schriftelijk per e-mail heeft bevestigd.

8.3.     Werkspot is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Advertenties, reviews of andere informatie door de Opdrachtgever te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Opdrachtgever in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Opdrachtgever eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

8.4.     Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Opdrachtgever verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Opdrachtgever mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Werkspot voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt (met dien verstande dat dit beding: (i) Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die Werkspot of een persoon of zaak waarvoor Werkspot aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot Werkspot voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).

8.5.     Het Account kan indien gewenst op ieder moment worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@werkspot.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Opdrachtgevers Account’ of door het Account via het Platform te verwijderen.

8.6.     Door verwijdering van het Account wordt de Overeenkomst tussen partijen opgezegd.

8.7.     Werkspot is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst, met dien verstande dat Werkspot de Opdrachtgever van het gewijzigde wachtwoord op de hoogte zal stellen.

Artikel 9.    Intellectuele eigendomsrechten

9.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Werkspot en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

9.2.     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Werkspot, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkspot, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3.     De Opdrachtgever garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties en reviews, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Werkspot volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (met dien verstande dat dit beding: (i) Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die Werkspot of een persoon of zaak waarvoor Werkspot aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot Werkspot voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).

Artikel 10.    Uitsluiting

10.1.     Werkspot behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Opdrachtgever op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b) de Opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c) Werkspot een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten en Opdrachtgever niet kan aantonen dat daarvan geen sprake is;

(d) de Opdrachtgever een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft en in die hoedanigheid gebruik maakt van de Dienst;

(e) de Opdrachtgever via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van Vakmensen voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden;

(f) de Opdrachtgever in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving; en

(g) de Opdrachtgever medewerkers van Werkspot of Vakmensen onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 11.    Overmacht

11.1.     Werkspot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Werkspot gebruikt maakt, hacks en internet storingen. Dit beding ontneemt consumenten echter geenszins het recht de door Werkspot toegezegde prestaties op te eisen.

Artikel 12.    Aansprakelijkheid Werkspot

12.1.     De onderstaande Artikelen 12.2 tot en met 12.4 gelden (slechts) ten aanzien van Opdrachtgevers die geen consument zijn. Geen van de bepalingen van dit Artikel 12 bevrijdt Werkspot geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ten opzichte van consumenten.

12.2.     Werkspot is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Werkspot. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Werkspot te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Werkspot wel aan de Dienst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.3.     De totale aansprakelijkheid van Werkspot zal nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 500,00.

12.4.     Iedere aansprakelijkheid van Werkspot voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Werkspot niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

Artikel 13.    Verwijzingen

13.1.     Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Onverminderd de bepalingen met betrekking tot onrechtmatige informatie in Artikel 15 hierna, heeft Werkspot geen zeggenschap over deze websites en is Werkspot niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Werkspot raadt de Opdrachtgever aan om voor het gebruik van die websites kennis te nemen van de (algemene) voorwaarden en privacy policy van die websites.

Artikel 14.    Beveiliging

14.1.     Werkspot spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en enige vorm van onrechtmatig gebruik. Werkspot legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de actuele stand van de techniek.

Artikel 15.    Melding van Inbreuk

15.1.     Advertenties, reviews en andere berichten dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

15.2.     Indien een Opdrachtgever van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Werkspot melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door de Opdrachtgever op te geven gegevens zal Werkspot de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Werkspot voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Opdrachtgever zal Werkspot op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien Werkspot naar aanleiding van de melding weet of redelijkerwijze behoort te weten dat de informatie onrechtmatig is, zal dit door Werkspot worden verwijderd.

Artikel 16.    Geschillen

16.1.     Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Werkspot en Opdrachtgever, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

16.2.     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Indien de Opdrachtgever een consument is, heeft de Opdrachtgever echter vanaf het moment dat Werkspot zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen een maand de tijd om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Amsterdam, 24-04-2023

Uitgebreide toelichting omtrent de voorwaarden van reviews

Wat is een review en hoe komt deze tot stand?

Wanneer vakman en opdrachtgever contact hebben gehad over werkzaamheden of wanneer deze zijn verricht, heeft de opdrachtgever het recht een oordeel te geven over de betreffende vakman. Dit noemen we een review. Wanneer een vakman een review heeft verkregen, heeft de vakman het recht een korte reactie te geven op deze beoordeling. Hierna worden zowel de review als de reactie hierop aangeduid als “review”.

Reviews zijn een belangrijk onderdeel van Werkspot. De reviews bevatten zeer waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van Vakmensen op Werkspot. De inhoud van een review wordt bepaald door een Opdrachtgever en Werkspot heeft daar in beginsel geen invloed op. Werkspot is daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van de reviews (met dien verstande dat dit beding Werkspot ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt).

Reviews zijn opgebouwd uit een beoordeling door middel van sterren, al dan niet met een korte toelichting van de opdrachtgever en eventueel een reactie van de vakman. De opdrachtgever dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de aangenomen klus door de vakman. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige gebruikers van Werkspot te bieden. Op het moment dat een review of opdracht geen helder beeld geeft, kan Werkspot de opdrachtgever en de vakman verzoeken om extra informatie aan te leveren.

Bij het geven van een review adviseren wij dat deze pas wordt gegeven wanneer er een einde aan de samenwerking komt. Het is niet verstandig om een review te geven wanneer een opdracht nog niet is gestart of nog niet volledig is afgerond.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor reviews en reacties daarop?

Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Houd er rekening mee dat de toon in de review netjes en correct dient te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.

 • In de review mogen geen persoonlijke gegevens staan van de vakman en/of de opdrachtgever. Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina's is niet toegestaan.

 • De review dient te zijn gegeven door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op

 • de vakman die de klus heeft aangenomen en/of (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.

Wanneer een Gebruiker een review geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt hij het risic o aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die hij daarmee berokkent. Werkspot behoudt zich het recht om dergelijke reviews te verwijderen of aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de klus, of de review naar de juiste vakman te verplaatsen.

De volledige bepalingen die gelden bij het plaatsen van reviews zijn te vinden in onze Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers en onze Algemene Voorwaarden voor Vakmensen.

Kunnen reviews door Werkspot worden verwijderd?

Werkspot kan een review onder andere verwijderen in de volgende gevallen:

 • Werkspot heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of (al dan niet tijdelijk) offline halen van de review.

 • De review bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik en/of persoonlijke gegevens van vakman of opdrachtgever of links of scripts naar andere pagina’s.

 • De opdracht in kwestie is nooit door de betreffende vakman aangenomen en/of (gedeeltelijk) uitgevoerd.

 • De review in kwestie gaat over een vervolgopdracht, in plaats van de gekoppelde opdracht.

 • De review is verkregen door een vakman (of familielid) die zichzelf als opdrachtgever heeft voorgedaan.

 • De review is gegeven door een andere Vakman waarbij de reviewer zich heeft voorgedaan als Opdrachtgever.

 • De review is strijdig met onze Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers en/of onze Algemene Voorwaarden voor Vakmensen (afhankelijk van welke set voorwaarden op de gebruiker van toepassing is).

Kunnen reviews aangepast of verwijderd worden door een opdrachtgever of vakman?

 • Gegeven reviews blijven in principe permanent onderdeel van het profiel. Mochten er problemen ontstaan over de kwaliteit of gemaakte afspraken van de klus, dan is het aan de vakman en de opdrachtgever om hier op een respectvolle manier mee om te gaan en dit onderling op te lossen.

 • De gegeven review kan door de opdrachtgever worden gewijzigd of verwijderd met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

 • De vakman kan zijn reactie op de review ook wijzigen of verwijderen met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

 • Werkspot is te allen tijde gerechtigd tot verwijdering of aanpassing van de review. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers en onze Algemene Voorwaarden voor Vakmensen.